Naar content
Website by Tom Semeijn
Nieuwbouwinschrijving logo nieuwbouwinschrijving.nl
Help

Log in


Wachtwoord vergeten

Account maken

Aanbevolen


Let op: in verband met de initiatieven stop van Oosterwold alleen nog maar beschikbaar voor mensen die een informatiebijeenkomst bij de gemeente hebben bijgewoond of er binnenkort één hebben.

Lentara

Koopsom vanaf € 370.000,- VON

Opteren

(Klik op de gewenste woning)
kavelkaart Lentara

Brochure

(Klik voor fullscreen)
background image

basiswoning:  € 370.000,-- 

met uitbouw  :   € 399.500,-- 

met garage   :   € 399.500,--   

met garage 

en uitbouw    :   € 429.000,-- 

Prijzen inclusief extra aan te 

kopen grond en VON

Prijspeil grond: 4-2-2019   

14-02-2019


background image

Colofon

Aanbieder

Naam 

: Fijn Wonen B.V.

Adres 

: Wetterwille 29

Postcode/ plaats 

: 8447 GB  Heerenveen

Internet 

: www.fijnwonen.nl  

Inlichtingen en verkoop

 

Naam 

: Semeijn makelaardij    

 

Adres 

: De Binderij 4   

Postcode/ plaats 

: 1321 EH  Almere

Telefoon 

: 06 - 539 171 15 

E-mail 

: info@semeijnmakelaardij.nl  

2

3


background image

Inleiding contractstukken

Deze documentatie maakt onderdeel uit van de koop- en aannemingsovereenkomst. Daarmee 
heeft u nu een officieel contractstuk in handen. Wij adviseren u de inhoud goed door te lezen. 

Documentatie

De documentatie is nauwkeurig en met veel zorg samengesteld. De koop en de bouw van 
uw woning gebeurt in overeenstemming met de inhoud van deze documentatie en met de 
aannemingsovereenkomst. 

De standaard technische omschrijving en de contracttekening vormen de basis voor uw 
gloednieuwe woning. Op deze omschrijving en tekening baseren wij het ontwerp, de bouwwijze, 
de toegepaste materialen, afwerkingen, installaties, algemene voorzieningen en buitenterreinen.

Wij behouden ons het recht voor om geringe wijzigingen aan te brengen, zonder dat deze 
afbreuk doen aan de kwaliteit van de woningen. Ook maken wij een voorbehoud voor eventuele 
noodzakelijke wijzigingen die wetten en regels van de overheid ons opleggen. 

Fijn Wonen B.V. zal uw nieuwe woning met de grootste zorg realiseren. Wij wensen u een prettige 
bouwperiode! 

2

3


background image

Wegwijzer bij aankoop van een woning

U staat op het punt om samen met ons het proces te 

starten om een woning te kopen in het project Fijn in 

Oosterwold te Almere. Daarmee feliciteren we u van 

harte! U mag zich met veel plezier gaan buigen over 

de inrichting, over kleuren en materialen zodat u van 

dit huis uw eigen droomhuis maakt.

Een woning kopen is een grote stap. Deze gaat gepaard met tal van 
procedures en voorwaarden. Wij leggen u in deze Wegwijzer graag uit 
wat er formeel allemaal bij de koop komt kijken. Heeft u na het lezen 
van de Wegwijzer nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
makelaar of de ontwikkelaar.

4

5

4

5


background image

Aannemingsovereenkomst

In de aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van 
de koper, en de ondernemer Fijn Wonen B.V. geregeld. 

De aannemingsovereenkomst regelt de bouw en de afbouw 
van uw woning. Deze overeenkomst sluit u als koper met de 
aannemer (Fijn Wonen B.V.).

In de aannemingsovereenkomst vindt u de verdere 
koopvoorwaarden, zoals de maximaal toegestane bouwtijd, de 
ontbindende voorwaarden en de opschortende voorwaarden 
die op de overeenkomsten van toepassing zijn. Ook de 
technische omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen 
in de verkoopdocumentatie maken deel uit van de 
aannemingsovereenkomst.

Fijn Wonen B.V.

Fijn Wonen houdt zich bezig met een duurzaam en innovatief 
woonproduct, genaamd  “Fijn Wonen”. De woningen die 
onder het Fijn Wonen label worden gerealiseerd zijn compleet, 
comfortabel, gedegen en zeer duurzaam gebouwd. Met 
dit woonproduct biedt Fijn Wonen B.V. kopers een integrale 
oplossingen voor een toekomstbestendige woonomgeving.

Fijn Wonen B.V bouwt de woningen conform de bepalingen 
en voorwaarden van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen 
(SWK). Daarbij is Fijn Wonen B.V verplicht om gebruik te 
maken van een vastgesteld model voor het opstellen van de 
aannemingsovereenkomst. Mochten enige bepalingen in de 
technische omschrijving en in de aannemingsovereenkomst 
nadelig zijn voor de koper, dan prevaleren steeds de bepalingen 
en voorwaarden van het SWK. 

Ondertekening

Besluit u tot aankoop van de woning over te gaan? Dan 
wordt de aannemingsovereenkomst opgemaakt. Tijdens de 
tekenafspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs (paspoort/
Europese identiteitskaart) mee.

Met het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst 
verplicht u zich als koper tot het betalen van:
•  de aanneemsom, inclusief eventueel daarbij behorende 

rente. 

Nadat koper en ondernemer de aannemingsovereenkomst 
hebben getekend, wordt het originele exemplaar naar de 
notaris verzonden. U als koper ontvangt een kopie van de 
volledig ondertekende aannemingsovereenkomst.

Aannemingsovereenkomst

De aanneemsom van de woning is vrij op naam. Dat betekent: 
•  Inclusief bouwkosten;
•  Inclusief standaard sanitair en tegelwerk
•  Inclusief kosten van architect, constructeur en overige 

adviseurs. 

•  Inclusief aansluitkosten voor water, elektriciteit en riolering.
•  Inclusief aansluitpunt in de meterkast op telefoon en 

glasvezel

•  Inclusief btw (momenteel 21%).

Kosten die niet zijn inbegrepen in de aanneemsom:
•  rente over de vervallen termijnen van de aanneemsom tegen 

6% per jaar;

•  Kosten van kopers meer- en minderwerk;

•  Kosten voor de aanleg van bedrading voor telefoon en 

glasvezel vanaf de meterkast naar de aansluitpunten (de 
voorzieningen hiervoor zijn wel in de woning opgenomen);

•  Entree- en abonnementskosten van telefoon en internet;
•  Eventuele wijzigingen in het btw-tarief.
•  Keukenstelpost
•  Eventuele wijzigingen t.o.v. Bouwbesluit

4

5

4

5


background image

Overdracht van uw woning

Om u eigenaar te laten worden, moet bij de notaris een ‘akte 
van levering’ getekend worden. 
Dat kan als:
•  eventuele ontbindende voorwaarden uit de 

aannemingsovereenkomst niet meer kunnen worden 
ingeroepen;

•  eventuele opschortende voorwaarde uit de 

aannemingsovereenkomst zijn vervuld; en 

•  de notaris, indien van toepassing, van uw bank de opdracht 

heeft ontvangen om een hypotheekakte op te stellen.

•   de omgevingsvergunning ontvangen is

Let op:

 houd rekening met de geldigheidsduur van uw 

hypotheekaanbieding

In de aannemingsovereenkomst is de uiterste dag van de 
overdracht bepaald. Voordat de overdracht plaatsvindt, 
ontvangt u van de notaris eerst een (concept)nota van 
afrekening. Hierop staat het totale bedrag weergegeven die u 
op de dag van de overdracht verschuldigd bent.

Op deze (concept) nota van afrekening staan de volgende 
posten vermeld:
•  Eventuele vervallen bouwtermijnen.
•  Eventuele bouwrente over de vervallen bouwtermijnen.
•  Notariskosten met betrekking tot de opmaak van de 

hypotheekakte.

•  Financieringskosten, zoals kosten van de hypotheekakte, 

afsluitprovisie, taxatiekosten en eventuele kosten van de  
Nationale Hypotheek Garantie.

Tijdens de overdracht worden doorgaans meerdere aktes 
getransporteerd:
•  de akte van levering;
•  de hypotheekakte.
•  de splitsingsakte
•  de kavelwegvereniging

Als de overdracht heeft plaats gevonden, moet het 
hypotheekbedrag dat in het bouwdepot zit tenminste 
gelijk zijn aan de bouwtermijnen en bouwrente die u nog 
verschuldigd bent. Is dit niet het geval, dan bent u verplicht 
om het ontbrekende bedrag aan te vullen uit eigen financiële 
middelen. Tijdens de overdracht moet u hierover zekerheid 
bieden, in overeenstemming met de voorwaarden zoals die in 
de aannemingsovereenkomst staan.

Betalingen

In de aannemingsovereenkomst is de verdeling van 
bouwtermijnen vastgelegd. Voor elk vervallen bouwtermijn 
ontvangt u in tweevoud een factuur met het verschuldigde 
bedrag:
•  Het ene exemplaar dient u voor akkoord te ondertekenen 

en zo spoedig mogelijk door te sturen naar uw 
hypotheekverstrekker. 

•  Het andere exemplaar is voor uw eigen administratie. 

Vervolgens dient uw hypotheekverstrekker te zorgen voor een 
rechtstreekse betaling vanuit het bouwdepot aan de verkoper 
en de ondernemer. Als koper blijft u verantwoordelijk voor de 
tijdige betaling van de vervallen bouwtermijnen. Betaalt u niet 
op tijd, dan zal er rente in rekening worden gebracht. (Deze 
bepaling is ook vastgelegd in de aannemingsovereenkomst.)

Hypotheekrente

Nadat de hypotheekakte is getransporteerd, betaalt u 
hypotheekrente. In principe is deze rente (kosten) over de 
hoofdsom (van de hypothecaire lening) verminderd met 
rente (opbrengst) over het bouwdepot. Meestal boekt de 
hypotheekverstrekker het saldo van de rente maandelijks van 
het bouwdepot af.

Meer- en minderwerk

Nadat u de aannemingsovereenkomst met Fijn Wonen B.V. heeft 
ondertekend, ontvangt u van de kopersbegeleider de ‘meer- en 
minderwerklijst’. Hierop staan de diverse optiemogelijkheden 
die u worden aangeboden. Alle prijzen van het meer- en 
minderwerk zijn gebaseerd op opdrachtverstrekking voordat 
de bouw start (of tot een nader door Fijn Wonen B.V. bekend 
te maken datum). Besluit u ná de start van de bouw (of na 
de bedoelde datum) om opdracht te geven tot meer- en 
minderwerk, dan is het aan Fijn Wonen B.V. om wel of niet over te 
gaan tot acceptatie van de meer- en minderwerkopdracht. 

Betaling van het meer- en minderwerk vindt plaats in 
overeenstemming met de SWK-regeling: 25% bij opdracht 
en 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk. (De 
afspraken hierover staan ook in uw aannemingsovereenkomst). 
Betalingen van meer- en minderwerk gebeuren rechtstreeks aan 
de aannemer, Fijn Wonen B.V.

6

7

6

7


background image

Oplevering

Ongetwijfeld kijkt u bij het moment van aankoop al uit naar 
het moment van oplevering. Fijn Wonen B.V. geeft u bij de 
aankoop een indicatie van de opleveringsdatum. In de 
aannemingsovereenkomst is bepaald, mede op basis van het 
aantal werkbare werkdagen, wanneer de woning uiterlijk gereed 
moet zijn. U ontvangt twee weken voor de oplevering schriftelijk 
bericht over de definitieve datum. Samen met dit langverwachte 
nieuws bieden wij u ook de laatste facturen aan, eventueel 
vermeerderd met de rente over de niet op tijd betaalde 
termijnen. 

Heeft u aan al uw financiële verplichtingen tegenover Fijn 
Wonen B.V. voldaan? Dan is het grote moment daar: op de 
afgesproken datum wordt uw woning opgeleverd en krijgt u de 
sleutels van uw gloednieuwe droomhuis. 

Opleveringsregeling

Tussen het bericht waarin de oplevering wordt aangekondigd 
en de sleuteloverdracht zitten twee weken, waarin u zelf de 
woning nog mag beoordelen. We noemen dit de zogenoemde 
vooropname.  

Bij de oplevering/sleuteloverdracht

Eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen die bij de 
oplevering worden geconstateerd, worden vermeld op het 
proces-verbaal van oplevering. Dit proces-verbaal maken we 
op tijdens de opname van de complete woning. Binnen vijftien 
werkbare dagen na ondertekening van het proces-verbaal zorgt 
Fijn Wonen B.V.  voor het herstellen van de onvolkomenheden 
en tekortkomingen. Deze termijn kan worden overschreden bij 
onwerkbaar weer of wanneer het niet mogelijk is om op tijd over 
de benodigde materialen te beschikken.

De oplevering van een woning is een - juridisch - belangrijk 
moment. Wij adviseren u om te overwegen of u zich bij laat 
staan door een deskundige van de Vereniging Eigen Huis. 
Deze kan namens u eventuele gebreken en onvolkomenheden 
opsporen en vastleggen. 

Vereniging Eigen Huis

Om gebruik te maken van de deskundigheid van Vereniging 
Eigen Huis:
•  Moet u lid worden of zijn van Vereniging Eigen Huis. Het 

lidmaatschap kost circa € 24,00 per jaar (bij automatische 
incasso). Nieuwe leden betalen eenmalig circa € 10,- 
administratiekosten. 

•  Geeft u bij Vereniging Eigen Huis aan dat u een 

opleveringskeuring wenst. U vermeldt daarbij de datum, 
het tijdstip en adres van de keuring. Het bestellen van een 
keuring kan ook via internet. Een opleveringskeuring door een 
deskundige van Vereniging Eigen Huis kost circa € 215,-. 

U komt mogelijk in aanmerking voor een korting (tot € 45,-) als 
de deskundige van Vereniging Eigen Huis binnen het project 
aansluitend meerdere keuringen kan uitvoeren. Kijk voor meer 
informatie op www.eigenhuis.nl. Hier kunt u ook terecht als u lid 
wilt worden. Bellen kan ook: 033-450 77 50.

Betaling en depot

Voordat uw woning wordt opgeleverd, moet u de gehele 
aanneemsom aan Fijn Wonen B.V.   hebben voldaan, inclusief 
de kosten voor meer- en minderwerk en de verschuldigde 
rente. Fijn Wonen B.V. draagt vóór de oplevering zorg voor 
het deponeren van een bankgarantie bij de notaris, in 
overeenstemming met 5% van de aanneemsom. Deze 
bankgarantie is geldig tot drie maanden na de dag van 
oplevering (conform de bepaling van het arbitrage-instituut van 
SWK). 

Deze 5% komt pas ter beschikking van Fijn Wonen B.V. als alle 
onvolkomenheden en tekortkomingen zijn hersteld die bij de 
oplevering waren geconstateerd. 

Drie maanden na de oplevering vindt nog een 
eindcontrole plaats. Daarbij wordt gekeken naar eventuele 
onvolkomenheden die bij de oplevering (nog) niet zichtbaar 
waren. U ontvangt hiervoor een schriftelijk verzoek. Daarin wordt 
u gevraagd om de bedoelde onvolkomenheden per brief aan 
Fijn Wonen B.V. kenbaar te maken. 

Fijn Wonen B.V. zal de (verborgen) gebreken vervolgens 
beoordelen en waar nodig herstellen.  Wij verzoeken u vriendelijk 
om met één belangrijk aspect rekening te houden: een woning 
is gebouwd uit natuurlijke materialen. Deze kunnen gaan 
‘werken’ zoals dat in bouwtermen heet. Materialen kunnen 
bijvoorbeeld wat gaan uitzetten of juist krimpen onder invloed 
van temperaturen. Bij stucwerk bestaat de kans dat er zeer 
kleine haarscheurtjes ontstaan door het drogen van de woning. 
Dit alles heeft geen ernstige gevolgen.

6

7

6

7


background image

Schoonmaken

De hele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het 
sanitair, de tegelwerken en de glasruiten, die ‘schoon’ worden 
opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan 
van bouwvuil en puinresten. 

Onderhoudsperiode

Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, 
kunt u ons onvolkomenheden melden, die zijn ontstaan na de 
oplevering en die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of 
het ‘werken’ van materialen. Nadat alle onvolkomenheden zijn 
verholpen, wordt de verkoper geacht aan zijn verplichtingen 
te hebben voldaan. Drie maanden na de oplevering eindigt 
de onderhoudstermijn en gaat de eerdergenoemde 
garantieperiode in. 

Bouwvocht

Tot geruime tijd na de oplevering zal er ongetwijfeld sprake 
zijn van een vochtig klimaat in de woning. Het is dan ook 
noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te 
hoog in te stellen. 
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende 
eigenschappen en mede door droging kunnen er 
krimpscheuren ontstaan. Na tenminste één stookseizoen zal 
het meeste vocht zijn uitgetreden en kunnen krimpscheuren 
door u worden dichtgezet. Om schade in harde wand- en 

vloerafwerkingen te beperken dient u zich goed te laten 
informeren over de toe te passen eindafwerking. Voor de 
wanden geldt het welgemeende advies om een vocht 
doorlatende behangsoort toe te passen. U kunt de ontwikkelaar 
of bouwer niet verantwoordelijk stellen voor schade ten gevolge 
van uittredend vocht. Het is onlosmakelijk verbonden met 
nieuwbouw.

Verzekeren van de woning

Tijdens de bouw zijn alle woningen door Fijn Wonen B.V. 
verzekerd met een Constructie Allrisk (CAR)-verzekering. Die 
verzekering stopt op de dag van oplevering. Vanaf dat moment 
draagt u zelf zorg voor de opstal- en inboedel verzekering van 
uw woning.

Service en SWK garantie 

Om extra zekerheid te kunnen geven hebben wij ons 
aangesloten bij het Stichting Waarborgfonds Koopwoningen 
(SWK). Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een 
bouwondernemer kan worden ingeschreven. 
Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan: vakbekwaamheid, 
deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, 
kredietwaardigheid enz. Bij elk bouwplan dat voor garantie 
bij het SWK wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig 
bekeken of het voldoet aan alle technische eisen die door 
het instituut worden gesteld, maar ook of de omvang van 
het plan de financiële en technische capaciteiten van de 

bouwondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen 
wordt voldaan, mag de woning onder SWK-Garantie worden 
verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de 
overeenkomst het waarborgcertificaat. 
Fijn Wonen B.V. is aanspreekpunt voor service en garantie. 
Fijn Wonen B.V. hanteert voor haar projecten zeer hoge 
standaardnormen. Daarnaast worden eveneens de normen en 
eisen van het SWK in acht genomen. Deze stichting maakt zich 
sterk voor uw belangen als koper. Zo heeft u dankzij het SWK 
bijvoorbeeld onder alle omstandigheden de absolute garantie 
dat uw woning wordt afgebouwd. Verder heeft het SWK een 
belangrijke taak als het gaat om de garantie op uw woning. 
Deze garantie wordt verstrekt door Fijn Wonen B.V., terwijl het SWK 
ervoor borg staat dat alle verplichtingen die in de garantie zijn 
opgenomen, ook daadwerkelijk worden nagekomen. Als koper 
heeft u dus altijd de volledige zekerheid dat uw woning aan de 
strenge SWK-kwaliteitsnormen voldoet. Meer hierover leest u in 
het boekje ‘SWK Garantie- en waarborgregeling’. In dit boekje 
vindt u tevens alle informatie over de garantietermijnen en over 
de onderdelen die van garantie zijn uitgesloten. 

Wat betekent de SWK garantie voor u?  

Als u een woning met SWK-garantie koopt, betekent dat onder 
andere het volgende: 
Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van 
het SWK-waarborgcertificaat verplicht Fijn Wonen B.V. zich tot 
garantie op de kwaliteit van de woning. Deze is zes jaar van 
kracht. 
Op sommige onderdelen is dit korter (bijvoorbeeld 1 jaar op 
schilderwerk). 
De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is 
overeenkomstig het model van het SWK. U hebt dus altijd een 
veilig contract. 
De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen 
van het SWK. 
Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst 
ontvangt u het door het SWK uitgegeven boekje 
‘SWK Garantie’, waarin u nog gedetailleerder alle 
bijzonderheden over de garantie en het SWK kunt vinden (onder 
andere ook over oplevering en gereedmelding). 
U blijft nooit met een half afgebouwde woning zitten wanneer er 
iets tijdens de bouw mis mocht gaan met de bouwondernemer. 
Door bemiddeling van het SWK wordt uw woning door een 
ander afgebouwd, terwijl de eventuele schade tot een bepaald 
maximum door het SWK wordt gedragen. 
Wanneer er geschillen zouden ontstaan 
over de kwaliteit van de woning kan het SWK 
uitspraak doen die bindend is voor koper én 
bouwer. 

8

9

8

9


background image

Benummering / adressering 

In de verkoopfase en gedurende het bouwproces wordt 
uitsluitend met bouwnummers gewerkt. De juiste gegevens met 
betrekking tot de definitieve huisnummering en postcodering 
worden tijdig voor de oplevering door de gemeente vastgesteld. 
Zodra één en ander bekend is informeren wij u hierover.

Wijzigingen in / tijdens de bouw

De energiezuinige koopwoningen welke door Fijn Wonen B.V. 
worden gerealiseerd zijn in beperkte mate aanpasbaar. Dit heeft 
te maken met het bouwsysteem welke voor deze woningen 
wordt toegepast in relatie tot de wettelijke eisen. De standaard 
mogelijkheden zijn omschreven in de meer- en minderwerklijst. 
Afwijkingen hierop zijn vrijwel niet mogelijk.

Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg 
samengesteld op basis van de gegevens en tekeningen van 
de architect. De ingeschreven maten zijn ‘circa’-maten. Dat 
betekent dat niet van deze tekeningen kan worden gemeten.

Het blijft mogelijk dat tijdens de bouwfase wijzigingen worden 
aangebracht als deze noodzakelijk of wenselijk zijn. Dit gebeurt 
alleen als ze geen ernstige afbreuk doen aan de functionele en 
esthetische waarde van de woning.

Ook maken wij een voorbehoud omtrent wijzigingen die 
voortvloeien uit de eisen van de overheid, de architect of 
nutsbedrijven. Deze wijzigingen geven de partijen geen recht 
op verrekening van meer of minder kosten. Wijzigingen worden 
schriftelijk aan u, de koper, kenbaar gemaakt. Als u de woning 
koopt als deze al in aanbouw of gereed is, en er is een verschil 
tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan 
prevaleert de uitvoering van de woning.

Het ontwikkelen van een bouwproject is een 
voortdurend proces. Naarmate dit proces 
vordert, vindt steeds een verdere verfijning 
en bijstelling van het ontwerp plaats. De situatietekening is 
een momentopname. Er kunnen zich dan ook wijzigingen 
voordoen rond de situering van onder meer voet- en fietspaden, 
parkeervoorzieningen, aankleding en beplanting. 

Fiscale zaken

Afhankelijk van uw inkomen en de gekozen hypotheekvorm 
heeft u recht op aftrek van bepaalde kosten door:
•  De fiscale aftrekbaarheid van uw hypotheekrente.
•  De aftrekbaarheid van de financieringskosten zoals 

afsluitprovisie, taxatiekosten en eventuele kosten voor de 
Nationale Hypotheek Garantie.

Daar tegenover staat de bijtelling van het zogenoemde 
huurwaardeforfait. 

Het is in veel gevallen ook mogelijk en aantrekkelijk uw 
belastingvoordeel, wegens aftrekbare kosten, direct per maand 
te ontvangen. U kunt hiervoor een verzoek ‘voorlopige teruggave 
inkomstenbelasting premie volksverzekering’ indienen bij de 
Belastingdienst. In de praktijk betekent dit dat elke maand de te 
veel ingehouden belasting aan u wordt terugbetaald.

Onderhoudsboek

Bij de oplevering van de woning ontvangt u een 
onderhoudsboek. Daarin staat onder meer:
•  de te volgen werkwijze direct na de oplevering;
•  aanwijzing voor ingebruikname van de woning;
•  instructies voor het gebruik en de bediening van de 

installaties;

•  advies voor onderhoud van buitenschilderwerk;
•  revisietekeningen van de technische installaties.

Voorbehoud

Alle informatie in de verkoopstukken over het nieuwbouwplan 
is onder voorbehoud van goedkeuring door Bouw- 
en Woningtoezicht, brandweer en nutsbedrijven. De 
perspectieftekeningen en artist impressions in de 
verkoopbrochure geven u een indruk van de beleving van de 
architectuur. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Geringe 
maatafwijkingen worden voorbehouden. De situatie geldt 
alleen voor de erfgrenzen van de woning. De inrichting van het 
openbare gebied is gebaseerd op de meest actuele gegevens 
die bij ons bekend zijn. Wijzigingen daarvan vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van Fijn Wonen B.V. 

8

9

8

9


background image

Technische omschrijving

Fijn in Oosterwold te Almere, Type Lentara

10. Algemeen

De woningen voldoen aan de huidige wetgeving, de inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit en 
worden zeer energiezuinig uitgevoerd.
De woningen worden gebouwd volgens de aangescherpte regelgeving van het Bouwbesluit, 
de zogenaamde BENG (BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen met een 
EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) gelijk aan of lager dan 0,26 wat resulteert in een energielabel A. 

De energiezuinige koopwoningen welke door Fijn Wonen B.V. worden gerealiseerd zijn in beperkte 
mate aanpasbaar. Dit heeft te maken met het bouwsysteem welke voor deze woningen wordt 
toegepast en de energieprestatienorm welke wordt gegarandeerd voor deze woningen. De 
standaard mogelijkheden zijn omschreven in de meer- en minderwerklijst. Afwijkingen hierop zijn 
vrijwel niet mogelijk.

De woningen worden allen uitgevoerd met een fabrieksmatig geproduceerde technische ruimte 
inclusief meterkast in de hal op de begane grond, toiletruimte en ook de badkamer is een 
geprefabriceerde module. De keuzemogelijkheden voor de toiletruimte en badkamer zijn terug te 
vinden in de koperskeuzelijst. Het is niet mogelijk om de toiletruimte en badkamer ‘’casco’’ te laten 
opleveren, aangezien de modules onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de woning.

De ruimte onder de begane grondvloer is niet bereikbaar.

12. Grondwerk

De nodige ontgravingen en aanvullingen voeren wij uit en de overtollige grond voeren wij af. 
De grondwaterstand heeft invloed op de ‘’natheid’’ van het kavel. Tot slot heeft de uitgegraven grond 
rondom de woning enige tijd nodig om te ‘’zetten’’ en in te klinken.
 

14. Buitenriolering

De buitenriolering voeren wij uit in een gescheiden systeem in PVC en sluiten wij aan op de IBA.
In de riolering van de woning nemen wij de benodigde ontstoppingsstukken op. Bij verstoppingen 
kunnen deze stukken worden gebruikt voor het ontstoppen.
De grondleidingen ten behoeve van de hemelwaterafvoeren combineren wij per 2 woningen.
Ter plaatse van de overgang van binnen- naar buitenriolering passen wij expansiezettingsstukken toe.
Hiermee wordt voorkomen dat door zetting van de bodem de verbinding van de leidingen van 
binnen naar buiten stuk gaan.
 

17. Terreininrichting

De buitenbergingen zijn uitgevoerd in houten stijl- en regelwerk met gewolmaniseerde vuren 
rabatdelen. De berging is geplaatst op een ongefundeerde lichtgewicht prefab betonvloer en is 
voorzien van een hemelwaterafvoer. 
Het kozijn en de deur van de berging worden uitgevoerd in hardhout, deze worden dekkend wit 
afgelakt. De deur is voorzien van een glasopening met brute draadglas.
Het platte dak wordt afgewerkt met bitumineuze dakbedekking en standaard gecoate dakkappen 
rondom. Aan de achterzijde van de berging wordt een unit geplaatst t.b.v. de warmtepompboiler.

Doordat de buitenberging niet wordt verwarmd heerst er tijdens het grootste deel van het jaar een 
vochtig binnenklimaat. De luchtvochtigheid aan de binnenzijde is veelal net zo hoog als buiten. 
Hierdoor is de berging niet geschikt voor het opslaan van vochtgevoelige spullen

Garages (indien de woning wordt uitgebreid met een garage):
De garages zijn uitgevoerd in houten stijl- en regelwerk met verduurzaamde vuren rabatdelen. 
De garage is geplaatst op een betonvloer (type vloer gelijk aan de vloer van de woning) en is 
voorzien van een hemelwaterafvoer. De garage is aan de voorzijde voorzien van een handbediende 
ongeisoleerde stalen garagekanteldeur, merk Hormann. Het kozijn en de deur in de achtergevel van 
de garage worden uitgevoerd in hardhout, deze worden dekkend wit afgelakt. De deur is voorzien 
van een glasopening met gelaagd matglas.
De dakplaten worden uitgevoerd als OSB type 3 dakplaten, kleur onbehandeld.
Het platte dak wordt afgewerkt met bitumineuze dakbedekking en standaard gecoate dakkappen 
rondom. Aan de achtergevel van de garage wordt een unit geplaatst t.b.v. de warmtepompboiler.

Door het toepassen van een garage komt de buitenberging in de achtertuin in zijn geheel te 
vervallen, inclusief elektra aansluiting en riolering.

Doordat de garage niet wordt verwarmd heerst er tijdens het grootste deel van het jaar een vochtig 
binnenklimaat. De luchtvochtigheid aan de binnenzijde is veelal net zo hoog als buiten. Hierdoor is 
de garage niet geschikt voor het opslaan van vochtgevoelige spullen

20. Fundering

De woningen funderen wij op betonnen palen.
Onder de bouwmuren plaatsen wij 4 stuks betonpalen.
Ook onder de eindgevels plaatsen wij 4 stuks betonpalen.
Over de betonpalen brengen wij prefab funderingsbalken aan met de afmetingen: 350 x 470 mm 
ten behoeve van de bouwmuren, 400 x 470 mm ten behoeve van de eindgevels en 350 x 470 mm 
ten behoeve van de voor- en achtergevels.

22. Metselwerk

Het gevelmetselwerk bestaat uit bakstenen, uitgevoerd in vormbaksteen waalformaat

1

Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteens

2

 verband en de voegen worden terugliggend 

doorgestreken

3

. Enig kleurverschil in de voeg van het metselwerk is onontkoombaar.

In de spouwmuren

4

 passen wij het isolatiemateriaal Isover Mupan Ultra XS isolatie toe van circa 131 

mm dikte met een warmte-isolerend vermogen van Rc

5

= 4,50 m²K/W, waarnodig wordt plaatselijk 

een dunnere hoogwaardiger isolatie toegepast.
De spouwankers

6

 zijn uitgevoerd in roestvrijstaal.

In de constructie wordt een luchtspouw van circa 39 mm opgenomen.
In het metselwerk nemen wij stalen lateien

7

 op. Deze worden thermisch verzinkt en twee maal gecoat.

De binnenwanden

8

 voeren wij uit als systeemwand volgens de tekeningen.

Standaardmaatvoering baksteen 210x100x50 mm.

Een metselwijze waarbij de steenopbouw per laag een halve steen verspringt.

Een voegwijze waarbij de voeg enkele millimeters terug ligt ten opzichte van het zichtvlak van de baksteen.

De buitengevels bestaan feitelijk uit twee losstaande gevels (bladen genoemd) met daartussen een ruimte, welke doorgaans

  grotendeels gevuld wordt met isolatiemateriaal; de spouw. De bladen van de buitengevel van de woning betreffen: 1. een gemet-
selde aanzichtgevel aan de buitenzijde, het buitenspouwblad, en 2. een geprefabriceerde betonnen gevel teneinde de stabiliteit, 
geluids- en warmte-isolatie te waarborgen, het binnenspouwblad.

10

5

 Een RC-waarde geeft uitdrukking aan de energie die het materiaal binnenhoudt.

6

 Een spouwanker betreft een langwerpige pin die verwerkt wordt in het metselwerk en die de verbinding vormt tussen het binnen- en  

  het buitenspouwblad.

7

 Een balk boven een raam- of deurkozijn die het gewicht van het bovenliggende muurgedeelte opvangt. Hierdoor is het kozijn vrij   

  van dit gewicht en klemmen ramen en deuren niet.

8

 Binnenwanden betreffen de wanden die de ruimte van één woning opdelen in kleinere elementen.

10

11


background image

23. Geprefabriceerde beton

De dragende wanden  en de binnenspouwbladen voeren wij uit in geprefabriceerd beton met een 
dikte van 90 mm.
Op de funderingsbalken brengen wij de begane grondvloer aan, een zogenaamde geïsoleerde 
systeemvloer. De isolatiewaarde van deze vloer bedraagt Rc=4,0 m²K/W.
De verdiepingsvloeren voeren wij uit als een massieve betonvloer van 220 mm dik, waarvan wij de 
bovenzijde vloerbedekkingsgereed afwerken. Vloerbedekkingsgereed wil zeggen dat de vloeren 
geschikt zijn voor het aanbrengen van een vloerafwerking in combinatie met vloerverwarming op de 
begane grond en 1e verdieping.
 

24. Dakelementen

De kappen van de daken voeren wij uit middels geprefabriceerde doosdaken  met knieschotten.  
De kappen zijn aan de binnenzijde afgewerkt met een fabrieksmatig afgewerkte witte plaat. De 
knieschotten worden met dezelfde beplating afgewerkt.
In de kap brengen wij minerale wol aan met een warmte-isolerend vermogen van Rc=6,0 m²K/W.

30. Kozijnen

 

Buitenkozijnen met draaiende delen, zoals ramen en deuren, voeren wij uit in kunststof. Profilering 
betreft een verdiept profiel met aanslag (K-vision Trend), waardoor de uitstraling lijkt op een houten 
kozijn.
De binnen- en de buitenzijde worden uitgevoerd in de kleur standaard wit. 
De draaiende delen zijn aan de buitenzijde voorzien van kleur middels een folie.
De entreedeur wordt uitgevoerd als een geïsoleerde deur van kunststof met raamopeningen. 
Op de zolderverdieping wordt een standaard kantel-dakraam toegepast van het merk Fakro met een 
maatvoering van circa 780x1400mm, fabrieksmatig wit afgelakt.
In de woningen worden fabrieksmatig afgelakte metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht  en 
afgeslankte bovendorpel  geplaatst.
De deurkozijnen van de technische installatieruimte, meterkast, toiletruimte en badkamer zijn 
uitgevoerd zonder bovenlicht. Boven het deurkozijn wordt de wand doorgezet.
Als binnendeuren worden er fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren  toegepast met lichtmetalen 
krukken en schilden type Buvalux Extra.
De binnendeuren voorzien we van loopsloten , toilet- en badkamerdeuren voorzien we van vrij-/
bezetsloten en de meterkast + de techniekruimte wordt door ons voorzien van een kastslot.

32. Trappen

In de woningen worden vurenhouten trappen geplaatst.
In de woningen van begane grond naar 1e verdieping worden dichte  trappen geplaatst.
In de woningen van 1e verdieping naar zolder worden open  trappen geplaatst. Langs de muur 
wordt een houten leuning op leuningdragers aangebracht.
 

33. Dakbedekking

Op de daken van de woningen brengen wij dakpannen aan.

Platte dak uitbouw woning achterzijde (indien de woning wordt uitgebreid met een uitbouw)
Het platte dak wordt voorzien van een 2-laagse bitumen dakbedekking, dakranden afgewerkt met 
een aluminium daktrim. 

34. Beglazing

In de buitenkozijnen brengen wij isolerend dubbelglas aan met een U-waarde  van maximaal 1,0 W/
m²K (m.u.v. het dakra(a)m(en) 1,1 W/m²K). De zontoetredingsfactor/ZTA-waarde van de beglazing is 
0,6.
In de bovenlichten van de metalen binnenkozijnen wordt kleurloos (blank) glas geplaatst. 
De NEN 3569 betreffende veiligheidsbeglazing in gebouwen is niet van toepassing.

40. Stukadoorswerk

De betonnen plafonds worden afgewerkt met stucspuitwerk.
Alle wanden worden behangklaar opgeleverd. Dat wil zeggen dat de wanden geschikt zijn om er 
behang op aan te brengen.
 

41. Tegelwerk

Het type vloertegels in het toilet  en badkamer is van Mosa afmeting 300 x 300 mm.
Ter plaatse van de douchehoek worden de tegels iets verdiept en op afschot naar de doucheput 
aangebracht. 
De vloertegels worden gelijmd aangebracht.
Onder de deuren van het toilet en de badkamer worden hardsteen dorpels aangebracht. 
Op de borstweringen onder de gevelkozijnen worden kunststenen vensterbanken aangebracht met 
een overstek van circa 20 mm (met uitzondering van de badkamer).

In overleg met de afdeling kopersbegeleiding van Van Wijnen kunnen kopers een individuele keuze 
maken in de vloertegels. Keuzemogelijkheden te bezichtigen in de showroom van Van Wijnen Smart 
Spaces te Gorredijk.

42. Dekvloeren

Op de begane grond wordt op de betonvloeren een circa 70 mm dikke cementdekvloer kwaliteit 
CW-12 aangebracht. Dit betreft de standaardkwaliteitsklasse voor in de woningbouwsector.

43. Metaalwerken

Ter plaatse van de kopgevelbeëindiging brengen wij aluminium in kleur gecoate afdekkers aan.
Onder de buitenkozijnen met een borstwering plaatsen wij in kleur gecoate aluminium waterslagen  
met antidreun-folie.
Ter plaatse van de voordeur brengen we een aluminium huisnummer plaatje aan met zwart gelakt 
cijfers.
Tot slot monteren wij naast de voordeur een metalen postbus.
 

9

  Een wand die enig gewicht van vloeren/daken/wanden dient op te vangen.

10

 Daken worden als een totaalpakket aangeleverd inclusief binnen- en buitenplaatafwerking, isolatiemateriaal, regelwerk voor     

   de pannen, (voorbereidingen voor) knieschotten en uitsparingen voor eventuele dakopeningen.

11 

Een knieschot betreft een wandje, welke aangebracht is tussen de bovenzijde van de verdiepingsvloer en de onderzijde van   

   de dakkap. Het knieschot loopt parallel aan de lengte van de woning.

12

 Vast raam boven een deur om de lichttoetreding in de aangrenzende ruimtes te vergroten

13

 De bovendorpel is het hoogste horizontale element van een kozijn grenzend aan de bovenliggende wand. De afgeslankte  

   versie van de bovendorpel resulteert in meer ruimte voor de glasopening van het bovenlicht, waardoor (nog) meer licht in de  
   aangrenzende ruimtes binnen komt.

14

 Een deur die ‘op’ het kozijn sluit middels een uitstekende rand. Dit in tegenstelling tot een stompe ‘vlakke’ deur die ‘in’ het kozijn sluit,  

   zoals buitendeuren doorgaans doen.

15

 Een slot dat alleen met een deurkruk bediend kan worden en niet met een sleutel op slot kan worden gedaan.

16

 Een dichte trap is voorzien van een horizontale afwerking tussen de treden, de zogenaamde stootborden.

17

 Een open trap is niet voorzien van een horizontale afwerking tussen de treden, waardoor tussen de treden doorgekeken kan worden  

   naar de omliggende ruimte.

18

 Een U-waarde geeft aan hoeveel energie er via het glasoppervlak verloren gaat, waardoor een lage U-waarde (<1,6) een positief  

   resultaat betreft. Een RC-waarde daarentegen geeft uitdrukking aan de energie die het materiaal binnenhoudt, waardoor een hoge  
   waarde (>3,5) gewenst is.

19

 Een waterslag is een iets schuin aflopend element onder een  kozijn waardoor (regen)water niet direct op of in de muur terecht 

   komt. Waterslagen beschermen dus de bovenzijde van het  buitenblad tegen indringen van water aan de onderzijde van het kozijn.

10

11

10

11


background image

12

45. Timmerwerk

Er worden geen plinten aangebracht.

46. Schilderwerk

De trappen, hekwerken en stelkozijnen worden in de grondverf opgeleverd.

47. Binneninrichting en wandafwerking toiletruimte en badkamer

In de hal wordt een fabrieksmatig geproduceerde technische ruimte en een meterkast geplaatst. De 
meterkast heeft een aparte toegang.
Er wordt géén keuken aangebracht.

De toiletruimte op de begane grond en de badkamer op de eerste verdieping worden fabrieksmatig 
geproduceerd in de fabriek van Van Wijnen Smart Spaces.
De wand- en plafondafwerking van zowel de toiletruimte als de badkamer is een glad afgewerkte 
beplating in de kleur wit. Achter de fonteinopstelling in de toiletruimte en achter de wastafelopstelling 
in de badkamer kan een folie worden aangebracht. Keuzemogelijkheden te bezichtigen in de 
showroom van Van Wijnen Smart Spaces.
De schacht in de badkamer wordt aan de voorzijde afgewerkt met een gekleurde glasplaat.

50. Dakgoten en hemelwaterafvoeren

De goten onder de hellende daken worden uitgevoerd als bakgoot.
De hemelwaterafvoeren worden per 2 woningen gecombineerd langs de buitengevels aangebracht.
 

51. Binnenriolering

De binnenriolering wordt uitgevoerd in PP uitvoering, in de kruipruimte in PVC.
De sanitaire toestellen, doucheplug en de afvoer voor de wasautomaat worden op de binnenriolering 
aangesloten. In de keuken wordt een aansluitpunt op de riolering voor een vaatwasser geplaatst.
De riolering onder de begane grondvloer bevestigen wij aan de fundering en vloer.
Ten behoeve van de ontluchting van de riolering wordt een dakdoorvoer met bijbehorende 
schetsplaat en manchetten voor de luchtdichting geplaatst, zodat er geen sprake is van een luchtlek 
en onnodig energie- en warmteverlies uitblijft.
 

52. Waterinstallatie

De koudwaterinstallatie voeren wij uit in kunststof buis vanaf de watermeter naar de sanitaire 
toestellen.
De warmwaterinstallatie voeren wij uit in kunststof buis vanaf de installatieruimte naar de mengkranen.
Wij brengen de koud- en warmwater aansluitpunten aan ten behoeve van de keukenkraan.
Wij monteren een koudwaterkraan voor een vaatwasser in de keuken en een koudwater aansluiting 
ten behoeve van de wasmachine op de 2e verdieping.
Ter plaatse van de aansluitpunten passen wij hoekstopkraantjes toe.
Aan de achtergevel monteren wij een vorstvrije buitenkraan.

53. Sanitair

Het sanitair wordt uitgevoerd volgens de brochure van Ideal Standard Sanitairpakket Comfort.
Montagehoogtes vrijhangende toiletten: bovenzijde glazuurpot op 430mm+

In overleg met de afdeling kopersbegeleiding van Van Wijnen Noord kunnen kopers een ander 
sanitairpakket kiezen. Keuzemogelijkheden te bezichtigen in de showroom van Van Wijnen Smart 
Spaces.

60. Verwarmingsinstallatie

In de installatieruimte staat de lucht- water- warmtepomp opgesteld die zorgt voor de 
ruimteverwarming en tapwaterverwarming (Mitsubishi Ecodan). Ten behoeve van het warme 
water wordt een warmwaterboiler geplaatst van netto 185 liter inhoud. De bijbehorende buitenunit 
(Mitsubishi) van deze installatie wordt aan de buitenberging geplaatst.
(Indien er wordt gekozen voor een garage wordt de buitenunit aan de achtergevel van de garage 
geplaatst)
De verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als vloerverwarming 
In de badkamer wordt een elektrische handdoekverwarmer bijgeplaatst.
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een thermostaat in de woonkamer. De 
vloerverwarmingsverdelers worden in de installatieruimte geplaatst.
De ontwerptemperatuur is voor verblijfsruimten 20°, hal en overloop 15° en in de badkamer 22°. De 
toiletruimte en de zolder zijn onverwarmd.

61. Mechanische ventilatie

De woning wordt uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terug winning. (WTW, 
Zehnder) Mechanische toevoer in de slaapkamers, woonkamer en hal en afvoer in de badkamer, 
toiletruimte en keuken. De WTW unit is geplaatst in de techniekruimte.
Er wordt een draadloze bediening in de badkamer en in de keuken geleverd.
De geveldoorvoerroosters voor de toevoer en afvoer worden naast de voordeur geplaatst.

Let op: Een afzuigkap in de keuken mag niet worden aangesloten op de WTW afzuiginstallatie. 
Geadviseerd wordt om in de keuken als afzuigkap een recirculatiekap  toe te passen. Een afzuigkap 
met doorvoer naar buiten wordt sterk afgeraden gelet op de luchtdichtheid van de woning.

70. Elektrotechnische installaties

De elektrische installatie wordt aangelegd volgens het gemodificeerde centraaldozensysteem op 
basis van de NEN 1010 en de NPR 5310, blad 50 tabel 1 kolom eenvoudig. Hiermee voldoet de woning 
aan de huidige veiligheidseisen op elektrotechnisch gebied.
Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd als volledige inbouw , kleur ral 9010.
Op het hellende dak worden zonnepanelen (ook wel benoemd als PV-panelen) geplaatst. 
De daadwerkelijke hoeveelheid opgewekte energie wordt aan de hand van de oriëntatie van de 
woning berekend. 
De omvormers worden op zolder geplaatst. 
Daarnaast nemen wij op elektrotechnisch gebied de volgende maatregelen en voorzieningen op:
• 

Extra voorzieningen ten behoeve van de warmtepompinstallatie en de PV-panelen;

• 

Aansluitpunt ten behoeve van elektrisch koken (2x220V Perilex);

• 

Wandcontactdoos voor afzuigkap;

• 

Loze leiding voor een boiler en een vaatwasser in de keuken;

• 

Aansluiting voor wasdroger (op de zolder);

• 

Dubbele wandcontactdoos in meterkast;

• 

Dubbel wandcontactdoos in badkamer;

• 

Lichtpunt op de voor- en achtergevel inclusief schakelaar aan de binnenzijde;

• 

Loze leidingen voor CAI en telefoon in de woonkamer en de hoofdslaapkamer.

20

 Een afzuigkap die de opgezogen lucht gefilterd terugblaast in de oorspronkelijke ruimte waaraan de lucht is onttrokken. 

   Hier door is geen afzuigkanaal naar buiten nodig.

21

 Elektraleidingen worden in de wanden ingefreesd en er wordt gebruik gemaakt van schakelmateriaal en wandcontactdozen  

   welke zo veel als mogelijk verzonken zijn in de wand.


background image

12

Sanitairpakket

COMFORT

versie december 2018

Ideal Standard

Als enige fabrikant biedt Ideal Standard een compleet programma dat is ingesteld op de totale badkamer: 
van kranen, keramiek en meubels tot acryl douchebakken, solid composiet douchevloeren en 
douchecombinaties. Ideal Standard staat voor innovatieve concepten, die worden gekenmerkt door een 
hoge mate van design, duurzaamheid en functionaliteit. Onze technologieën zorgen voor  
gebruiksgemak, besparingen en veiligheid in de badkamer. Onze producten dragen sterke internationale 
merknamen: Ideal Standard, Jado en Venlo.

Voor professionals, door professionals, 
al meer dan 100 jaar lang

Al meer dan 100 jaar ontwikkelen en produceren wij producten 
voor de badkamer. Met liefde voor het detail, hoge eisen aan 
de kwaliteit, het streven naar innovatieve oplossingen en lage 
schoonmaakkosten. Vanwege onze puur ambachtelijke 
vaardigheden hebben wij ons in onze bedrijfstak ontwikkeld tot 
Europees marktleider. Onze producten inspireren de 
gebruikers in veel hotels uit bekende hotelketens, in 
commerciële gebouwen, zorgcentra en ziekenhuizen en in 
talrijke residentiële en sociale woningbouw projecten. 

Architecten 

Adviseurs

Aannemers

Projecten

Afhaalbalies

Showroom

Installateurs

Technische dienst

Facilitaire managers

Kennis van water

Ideal Standard wil haar opgedane kennis over water graag delen met de professional. Kennis over hoe 
water het meest efficiënt en effectief toegepast kan worden in woningen, publieke ruimtes en in de  
zorgsector. Deze kennis geeft ondersteuning in de dagelijkse werkzaamheden van de professional.


background image

Made in Europe

Kranen

Keramiek

Baden en 
douchebakken

Overig

Een geschiedenis vol innovaties

1902

Intelligente infectie con-

trole  in de zorg met de 

lancering van Markwik

IdealBlue™ technologie 

voor betere waterbesparing 

& hygiëne

1

e

 bad uit één 

stuk

1965

1

e

 anti-slip bad voor meer 

veiligheid

1969

Uitvinding van de keramische 

cartouche, zorgt voor de 1

e

 

niet-druppelende eenhendelkraan

1979

Uitvinding van het 

randloos closet voor 

betere hygiëne

1990

TopFix, een primeur in de 

sector voor een snellere & 

gemakkelijkere installatie

2000

Uitvinding van de  

waterbesparende Click 

technologie & cartouche

2007

2011

2015

Nieuwe standaard voor 

hygiëne met AquaBlade

®

 

waterval spoeltechnologie

2016

FirmaFlow™, onze meest 

duurzame cartouche

2017

Ipalyss

®

, onze nieuwe 

serie ultra dun keramiek

2018

Intellimix, de ultieme  

combinatie van kosten-

besparing & gebruiksgemak

Onze producten worden uitsluitend gefabriceerd in ISO-gecertificeerde fabrieken in Europa.  
Ideal Standard heeft 18 productiefaciliteiten verspreid over heel Europa. Elke fabriek heeft een eigen  
specialisme van kranen tot acryl en van meubels tot keramiek. Egypte bezit van oudsher het specialisme 
van het vervaardigen van hoogwaardige baden en douchebakken.

Ideal Standard heeft als missie een toonaangevende leverancier van innovatieve designoplossingen 
voor de badkamer te zijn en te blijven. In de geschiedenis heeft Ideal Standard al vele nieuwe maatstaven 
in de sanitair wereld ontwikkeld en geïntroduceerd.

Comfort

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Toiletcombinatie toiletruimte  

Zitting en deksel K705301

wit

Wandcloset V390601

diepspoel

520 mm

wit

Bedieningsplaat W3708AC

rechthoekig 

met rechte hoeken 

wit

Closetrolhouder N1381AA

zonder deksel

chroom


background image

Comfort

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Fonteincombinatie toiletruimte

Alternatief

Toiletkraan F3213AA

5 l/min 

G1/2”

koud

chroom

Fontein E871601

350 x 260 mm

met kraangat rechts 

met overloop

wit

Fontein E892901

350 x 260 mm

met kraangat links 

met overloop

exclusief kraan en design sifon

wit

Afvoersifon 

muurbuis

wit

Comfort

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Douchecombinatie badkamer 

Douchethermostaat A6366AA

h.o.h. 150 mm

Cool Body

chroom

Glijstangcombinatie B9501AA

glijstang S1 600 mm

Ø80 mm handdouche (1 functie)

GRXFKHVODQJ³0HWDOÀH[´FP

zeepschaal

chroom

S-koppeling met rozet

B960019AA

niet afsluitbaar

G1/2” x G3/4”

sprong 13 mm

set van 2 stuks

chroom

Elektrische radiator 

PBEZ-090-50/MQ

Doucheput 

150 x 150 mm

RVS


background image

Comfort

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Wastafelcombinatie badkamer

Wastafelmengkraan F3204AA

5 l/min

met ketting

chroom

Wastafel V144001

600 x 465 mm

met kraangat

met overloop

wit

Legplank A9125AA

520 mm

van transparant glas

Spiegel

400 x 570 mm

Afvoersifon 

muurbuis

wit

Comfort

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

OPTIE 2 - Badcombinatie

Badset S1 B9506AA

Ø80 mm handdouche (1 functie)

GRXFKHVODQJ³0HWDOÀH[´FP

chroom

Universele potenset K731867

voor baden

Badthermostaat A5550AA

h.o.h. 150 mm

Cool Body

met omstelling

inclusief S-koppelingen en 

rozetten

chroom

Duobad K275001

1800 x 800 mm

zonder potenset

wit


background image

Comfort

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

OPTIE 3 - Glazen wand zonder deur

Comfort

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

OPTIE 4 - Glazen wand met deur

281118

A-RR 4896083


background image

Sanitairpakket

EXCELLENT

versie december 2018

Ideal Standard

Als enige fabrikant biedt Ideal Standard een compleet programma dat is ingesteld op de totale badkamer: 
van kranen, keramiek en meubels tot acryl douchebakken, solid composiet douchevloeren en 
douchecombinaties. Ideal Standard staat voor innovatieve concepten, die worden gekenmerkt door een 
hoge mate van design, duurzaamheid en functionaliteit. Onze technologieën zorgen voor  
gebruiksgemak, besparingen en veiligheid in de badkamer. Onze producten dragen sterke internationale 
merknamen: Ideal Standard, Jado en Venlo.

Voor professionals, door professionals, 
al meer dan 100 jaar lang

Al meer dan 100 jaar ontwikkelen en produceren wij producten 
voor de badkamer. Met liefde voor het detail, hoge eisen aan 
de kwaliteit, het streven naar innovatieve oplossingen en lage 
schoonmaakkosten. Vanwege onze puur ambachtelijke 
vaardigheden hebben wij ons in onze bedrijfstak ontwikkeld tot 
Europees marktleider. Onze producten inspireren de 
gebruikers in veel hotels uit bekende hotelketens, in 
commerciële gebouwen, zorgcentra en ziekenhuizen en in 
talrijke residentiële en sociale woningbouw projecten. 

Architecten 

Adviseurs

Aannemers

Projecten

Afhaalbalies

Showroom

Installateurs

Technische dienst

Facilitaire managers

Kennis van water

Ideal Standard wil haar opgedane kennis over water graag delen met de professional. Kennis over hoe 
water het meest efficiënt en effectief toegepast kan worden in woningen, publieke ruimtes en in de  
zorgsector. Deze kennis geeft ondersteuning in de dagelijkse werkzaamheden van de professional.


background image

Made in Europe

Kranen

Keramiek

Baden en 
douchebakken

Overig

Een geschiedenis vol innovaties

1902

Intelligente infectie con-

trole  in de zorg met de 

lancering van Markwik

IdealBlue™ technologie 

voor betere waterbesparing 

& hygiëne

1

e

 bad uit één 

stuk

1965

1

e

 anti-slip bad voor meer 

veiligheid

1969

Uitvinding van de keramische 

cartouche, zorgt voor de 1

e

 

niet-druppelende eenhendelkraan

1979

Uitvinding van het 

randloos closet voor 

betere hygiëne

1990

TopFix, een primeur in de 

sector voor een snellere & 

gemakkelijkere installatie

2000

Uitvinding van de  

waterbesparende Click 

technologie & cartouche

2007

2011

2015

Nieuwe standaard voor 

hygiëne met AquaBlade

®

 

waterval spoeltechnologie

2016

FirmaFlow™, onze meest 

duurzame cartouche

2017

Ipalyss

®

, onze nieuwe 

serie ultra dun keramiek

2018

Intellimix, de ultieme  

combinatie van kosten-

besparing & gebruiksgemak

Onze producten worden uitsluitend gefabriceerd in ISO-gecertificeerde fabrieken in Europa.  
Ideal Standard heeft 18 productiefaciliteiten verspreid over heel Europa. Elke fabriek heeft een eigen  
specialisme van kranen tot acryl en van meubels tot keramiek. Egypte bezit van oudsher het specialisme 
van het vervaardigen van hoogwaardige baden en douchebakken.

Ideal Standard heeft als missie een toonaangevende leverancier van innovatieve designoplossingen 
voor de badkamer te zijn en te blijven. In de geschiedenis heeft Ideal Standard al vele nieuwe maatstaven 
in de sanitair wereld ontwikkeld en geïntroduceerd.

Excellent

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Zitting en deksel E036601

dun

softclosing

wit

Wandcloset AquaBlade® 

E005401

540 mm

diepspoel

geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L

wit

Toiletcombinatie toiletruimte  

Closetrolhouder N1381AA

zonder deksel

chroom

Bedieningsplaat W3708AA

rechthoekig 

met rechte hoeken

chroom


background image

Excellent

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Koudwaterkraan F2842AA

met hoge uitloop

geïntegreerde bediening

sprong 125 mm

chroom

Fontein T059501

350 mm

met kraangat links

met overloop

wit

Fonteincombinatie toiletruimte 

Afvoersifon 

muurbuis

chroom

Alternatief

Fontein T059701

350 mm

met kraangat rechts

met overloop

wit

Excellent

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Douchesysteem A5686AA

douchethermostaat

Ø200 mm hoofddouche 

Ø100 mm handdouche (3 

functies)

GRXFKHVODQJ³,GHDOÀH[³FP

CW-3

chroom

Douchecombinatie badkamer 

Doucheput 

[PP

RVS

Elektrische radiator 

PBEZ-090-50/MQ


background image

Excellent

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Wastafelcombinatie badkamer

Wastafelmengkraan B9933AA

met hoge uitloop 

120º draaibaar

12 l/min 

zonder waste

chroom

[

Dubbele wastafel K079101

[PP

met 2 kraangaten

met 2 overloopgaten

wit

Spiegel T3371BH

[PP

Afvoersifon 

muurbuis

chroom

[

Popup waste S8803AA

alleen geschikt voor wastafel 

met overloop

chroom

[

Excellent

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Zitting en deksel E036601

dun

softclosing

wit

Wandcloset AquaBlade® 

E005401

540 mm

diepspoel

geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L

wit

Toiletcombinatie badkamer

Closetrolhouder N1381AA

zonder deksel

chroom

Bedieningsplaat W3708AA

rechthoekig 

met rechte hoeken

chroom


background image

Excellent

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

OPTIE 3 - Glazen wand zonder deur

Excellent

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

OPTIE 4 - Glazen wand met deur

291118

A-RR 4896083


background image

Sanitairpakket

LUXE

versie december 2018

Ideal Standard

Als enige fabrikant biedt Ideal Standard een compleet programma dat is ingesteld op de totale badkamer: 
van kranen, keramiek en meubels tot acryl douchebakken, solid composiet douchevloeren en 
douchecombinaties. Ideal Standard staat voor innovatieve concepten, die worden gekenmerkt door een 
hoge mate van design, duurzaamheid en functionaliteit. Onze technologieën zorgen voor  
gebruiksgemak, besparingen en veiligheid in de badkamer. Onze producten dragen sterke internationale 
merknamen: Ideal Standard, Jado en Venlo.

Voor professionals, door professionals, 
al meer dan 100 jaar lang

Al meer dan 100 jaar ontwikkelen en produceren wij producten 
voor de badkamer. Met liefde voor het detail, hoge eisen aan 
de kwaliteit, het streven naar innovatieve oplossingen en lage 
schoonmaakkosten. Vanwege onze puur ambachtelijke 
vaardigheden hebben wij ons in onze bedrijfstak ontwikkeld tot 
Europees marktleider. Onze producten inspireren de 
gebruikers in veel hotels uit bekende hotelketens, in 
commerciële gebouwen, zorgcentra en ziekenhuizen en in 
talrijke residentiële en sociale woningbouw projecten. 

Architecten 

Adviseurs

Aannemers

Projecten

Afhaalbalies

Showroom

Installateurs

Technische dienst

Facilitaire managers

Kennis van water

Ideal Standard wil haar opgedane kennis over water graag delen met de professional. Kennis over hoe 
water het meest efficiënt en effectief toegepast kan worden in woningen, publieke ruimtes en in de  
zorgsector. Deze kennis geeft ondersteuning in de dagelijkse werkzaamheden van de professional.


background image

Made in Europe

Kranen

Keramiek

Baden en 
douchebakken

Overig

Een geschiedenis vol innovaties

1902

Intelligente infectie con-

trole  in de zorg met de 

lancering van Markwik

IdealBlue™ technologie 

voor betere waterbesparing 

& hygiëne

1

e

 bad uit één 

stuk

1965

1

e

 anti-slip bad voor meer 

veiligheid

1969

Uitvinding van de keramische 

cartouche, zorgt voor de 1

e

 

niet-druppelende eenhendelkraan

1979

Uitvinding van het 

randloos closet voor 

betere hygiëne

1990

TopFix, een primeur in de 

sector voor een snellere & 

gemakkelijkere installatie

2000

Uitvinding van de  

waterbesparende Click 

technologie & cartouche

2007

2011

2015

Nieuwe standaard voor 

hygiëne met AquaBlade

®

 

waterval spoeltechnologie

2016

FirmaFlow™, onze meest 

duurzame cartouche

2017

Ipalyss

®

, onze nieuwe 

serie ultra dun keramiek

2018

Intellimix, de ultieme  

combinatie van kosten-

besparing & gebruiksgemak

Onze producten worden uitsluitend gefabriceerd in ISO-gecertificeerde fabrieken in Europa.  
Ideal Standard heeft 18 productiefaciliteiten verspreid over heel Europa. Elke fabriek heeft een eigen  
specialisme van kranen tot acryl en van meubels tot keramiek. Egypte bezit van oudsher het specialisme 
van het vervaardigen van hoogwaardige baden en douchebakken.

Ideal Standard heeft als missie een toonaangevende leverancier van innovatieve designoplossingen 
voor de badkamer te zijn en te blijven. In de geschiedenis heeft Ideal Standard al vele nieuwe maatstaven 
in de sanitair wereld ontwikkeld en geïntroduceerd.

Luxe

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Zitting en deksel E712701

softclosing

wit

Wandcloset E823201

diepspoel 

540 mm

geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L

wit

Toiletcombinatie toiletruimte  

Bedieningsplaat W3708AA

rechthoekig 

met rechte hoeken

chroom

Closetrolhouder N1381AA

zonder deksel

chroom


background image

Luxe

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Koudwaterkraan F2842AA

met hoge uitloop

geïntegreerde bediening

sprong 125 mm

chroom

Fontein E791301

350 x 260 mm

met kraangat rechts

met overloop

wit

Fonteincombinatie toiletruimte 

Afvoersifon 

muurbuis

chroom

Alternatief

Fontein E791201

350 x 260 mm

met kraangat links

met overloop

wit

Luxe

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Douchecombinatie badkamer

Douchethermostaat A6366AA

h.o.h. 150 mm

Cool Body

chroom

Glijstangcombinatie B9503AA

glijstang S3 600 mm

Ø80 mm handdouche (3 

functies)

GRXFKHVODQJ³0HWDOÀH[´FP

zeepschaal 

chroom

S-koppeling met rozet

B960019AA

niet afsluitbaar

*´[*´

sprong 13 mm

set van 2 stuks

chroom

Doucheput 

150 x 150 mm

RVS

Elektrische radiator 

PBEZ-090-50/MQ


background image

Luxe

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Wastafelcombinatie badkamer 

Wastafel K087701

910 x 420 mm

met 2 kraangaten

met overloop

wit

Spiegel E6544BH

900 x 700 mm

zonder verlichting

inclusief bevestigingsset

Wastafelmengkraan B9933AA

met hoge uitloop 

(120º draaibaar) 

12 l/min 

zonder waste

chroom

2x

Popup waste S8803AA

alleen geschikt voor wastafel 

met overloop

chroom

Afvoersifon 

muurbuis

chroom

Luxe

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

  www.idealstandardnederland.nl

Toiletcombinatie badkamer 

Zitting en deksel E712701

softclosing

wit

Wandcloset E823201

diepspoel 

540 mm

geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L

wit

Bedieningsplaat W3708AA

rechthoekig 

met rechte hoeken

chroom

Closetrolhouder N1381AA

zonder deksel

chroom