Naar content
Website by Tom Semeijn
Nieuwbouwinschrijving logo nieuwbouwinschrijving.nl
Help

Log in


Wachtwoord vergeten

Account maken

Aanbevolen


Let op: in verband met de initiatieven stop van Oosterwold alleen nog maar beschikbaar voor mensen die een informatiebijeenkomst bij de gemeente hebben bijgewoond of er binnenkort één hebben.

Flamingopoort

Koopsom vanaf € 290.000,- VON

Opteren

(Klik op de gewenste woning)
kavelkaart Flamingopoort

Brochure

(Klik voor fullscreen)
background image

Nog 3 prachtige woningen te koop:
- Bouwnummer 12: 81m

2

 woonoppervlakte voor €289.990 VON

- Bouwnummer 34: 90,6 m

2

 woonoppervlakte voor €319.990 VON

- Bouwnummer 36: 90,6 m

2

 woonoppervlakte voor €339.990 VON

BOUW REEDS GESTART. U KUNT IN DE ZOMER IN UW NIEUWE WONING INTREKKEN

VON-PRIJS GEBASEERD OP DE OUDE GRONDPRIJS. 

DOOR DE RECENTE HERTAXATIE IS DE WAARDE VAN UW GROND PRAKTISCH VERDUBBELD


background image

Nog 3 prachtige woningen te koop:
- Bouwnummer 12: 81m

2

 woonoppervlakte voor €289.990 VON

- Bouwnummer 34: 90,6 m

2

 woonoppervlakte voor €319.990 VON

- Bouwnummer 36: 90,6 m

2

 woonoppervlakte voor €339.990 VON

PAGINA 3

Verkoopprijzen De Flamingopoort

Nieuwbouw prijs vanaf € 289.990,- VON  

De koop en aanneemsommen zijn Vrij Op Naam, dat wil zeggen 
dat het volgende o.a. inbegrepen zit:

- makelaarskosten
- kadasterkosten
- aansluitkosten nuts
- kosten Woningborg/Bouwgarant garantieregeling
- aanneemsom villa
- grond- en exploitatiekosten conform anterieure overeenkomst
- kosten bouwrijp maken 
- kosten aanleg helofytenfilter en kavelweg 
- bouwkosten inclusief leges
- uitvoeren noodzakelijke onderzoeken zoals archeologie, 
ecologie, slagschaduw, akoestiek
- Aanvraag watervergunning
- kosten architect, constructeur, sondering en overige 
bouwkundige adviseurs,

Niet inbegrepen zijn:

- keuken
- financieringskosten zoals hypotheek advieskosten, 
hypotheekakte, afsluitprovisie
- kosten van meer- of minderwerk
- inrichting kavel en stadslandbouw 

PRIJS INFORMATIE


background image

PAGINA 2

•  Duurzame en praktisch 

ingerichte aaneengesloten 
bungalows

•  Grote privé tuin met 

aaneengesloten zeer ruim 
gezamenlijk groen

•  Uw eigen parkeerplaatsen 

direct voor de deur

•  Op 5 minuten fietsen van een 

het gezondheidscentrum, 
school en winkels

•  Direct gelegen achter het 

iconische Tulp project

•  Binnen 30 minuten met de 

auto in Amsterdam, Utrecht, 
Lelystad, Amersfoort en 
Hilversum

•  Woningen reeds in aanbouw. 

Verwachte sleuteloverdracht in 
eind Q2 2019

•  Met de recente hertaxatie door 

de gemeente is de waarde van 
uw grond praktisch verdubbeld

OVER

DE FLAMINGOPOORT


background image

PAGINA 3

Omringd door groen

Als bewoner van De Flamingopoort geniet je van veel ruimte en groen. 
Denk hierbij aan een eigen grote, groene tuin en de groene buurt waar je 
komt te wonen. 

Oosterwold

Het project De Flamingopoort ligt in het landelijke Oosterwold: een 
4.300 hectare groot gebied met akkers, weiden en bossen . Het gebied 
ligt tussen Almere en Zeewolde.
Oosterwold kent en unieke vorm van gebiedsontwikkeling. Toekomstige 
bewoners bepalen grotendeels zelf hoe het gebied ingericht wordt. 

In de ontwikkelvisie staan het behoud van het landelijke en groene 
karakter, duurzaamheid en zelfvoorzienend leven centraal.
Een van de regels houdt in dat meer dan de helft van het prive kavel 
wordt gereserveerd voor groen en water. Dit betekent voor alle 
bewoners: gegarandeerd prachtig groen en landelijk wonen.

Velen ontdekken het nu pas: de meest vruchtbare grond ter wereld 
(bron: gebiedsregisseur Oosterwold). Een unieke locatie waarbij u 
uw eigen groenten- en fruitteelt volledig biologisch en natuurlijk kunt 
realiseren. 

Alle belangrijke voorzieningen dichtbij

De ligging is ideaal. De Flamingopoortl ligt slechts 10 minuten van het 
Stadshart Almere en 25 minuten van het Gooi. Tevens zit je binnen 
30 minuten in Amsterdam, Hilversum, Amersfoort en Lelystad. Alle 
belangrijke voorzieningen zijn goed en snel bereikbaar. 

Voor je dagelijkse boodschappen kun je terecht bij meerdere 
supermarkten en winkels in de buurt. Voor een gezellige lunch of een 
avondje kun je terecht bij de vele horeca en terrassen, het theater of de 
bioscoop.

LOCATIE: OOSTERWOLD, ALMERE


background image

PAGINA 4

DE KAVELINDELING MET BOUWNUMMERS

36

34

12

Flamingopoort in aanbouw (richting de Tulp I)

Rode vlakken zijn archeologie vindplaatsen


background image

PAGINA 5


background image

PAGINA 10

PLATTEGROND EN DOORSNEDES BOUWNUMMER 12 

12


background image

PAGINA 10

PLATTEGROND EN DOORSNEDES BOUWNUMMER 34 

34


background image

PAGINA 10

PLATTEGROND EN DOORSNEDES BOUWNUMMER 36 

36


background image

PAGINA 10

GEVELAANZICHTEN


background image

PAGINA 10

GEVELAANZICHTEN


background image

Hoe zijn de woningen ingedeeld?

Elk woning heeft een basisindeling, begane-
grond woonkamer/keuken, entree en berg-
ing, verdiepingen, badkamer, apart toilet, en 
techniekruimte/berging met plek voor wasma-
chine. De indelingen zijn flexibel en optioneel 
in samenspraak met de klant aan te passen
Elk woning heeft een eigen tuin, en voldoende
parkeermogelijkheid op eigen terrein. Het is 
zoals aangegeven mogelijk om de indeling 
naar uw wensen aan te passen. In een per-
soonlijk gesprek met de aannemer kunt u uw 
wensen kenbaar maken. De aannemer kan u 
vertellen wat de mogelijkheden zijn

Veilig wonen

Een veilige woning in een veilige woonomgev-
ing, wie wil dat niet? De regelgeving, lees het 
Bouwbesluit, eist dat het hang- en sluitwerk 
voldoet aan “inbraakwerendheidsklasse 2”. Uw 
woning zal dus aan deze eis voldoen.

Algemene bepalingen aankoop

Als u besluit tot aankoop wordt er een koop- 
en aannemingsovereenkomst getekend. Al het 
eventuele meer- en minderwerk wordt daarna 

schriftelijk vastgelegd.

Kosten woning

In de prijzen v.o.n. (vrij op naam) zijn inbegre-
pen:
• Grondkosten;
• Akte kosten overdracht en splitsing;
• Kadastraal recht;
• Legeskosten;
• Honorarium ontwerp en tekenwerk;
• Honorarium constructietekeningen en bere-
keningen;
• Honorarium externe adviseurs;
• Ontwikkel- en begeleidingskosten;
• Bouwkosten;
• Aansluitkosten nutsbedrijven;
• Levering met garantie certificaat van desbetr-
effende garantie instituut;

Voor de prijzen zal de geldende prijslijst 
worden gehanteerd.

Oplevering

Bij oplevering van uw woning zullen beide 
partijen aanwezig zijn voor de eindcontrole.
Eventuele gebreken of tekortkomingen 
worden vastgelegd. Deze zullen nadien door 
de aannemer worden verholpen. De oplever-
ingsdatum wordt de koper uiterlijk veertien da-
gen voor de opleverdatum schriftelijk kenbaar 
gemaakt, een en ander conform de Bouwga-
rant reglementen. Alle eerder door de koper
ingewonnen informatie betreft dan ook prog-

noses waaraan de koper geen enkel recht kan 
ontlenen.

Wijzigingen

Tijdens de bouwfase blijven eventuele wi-
jzigingen naar aanleiding van overheidseisen, 
nutsbedrijven, overheidsinstellingen, construc-
teur en dergelijke voorbehouden. Tevens kun-
nen kleine maatafwijkingen tijdens de bouw 
optreden.
Team2 voert onafhankelijk toezicht op de 
bouw en is bevoegd wijzigingen aan te bren-
gen en afwijkingen toe te staan die naar haar 
oordeel de kwaliteit van de woning niet aan-
tasten. Het plan dient te worden getoetst aan 
de stedenbouwkundige Randvoorwaarden
(SRV-toets) van gemeente Almere. Als gevolg 
hiervan is het mogelijk dat er zaken aangepast 
moeten worden zonder dat dit afbreuk doet 
aan de kwaliteit van het gebouw.

Meer- en minderwerk

Door de koper/verkrijger kunnen ook aan-
passingen op het standaard plan worden 
aangebracht. Voor het opdragen van wi-
jzigingen ten opzichte van standaard is een 
schriftelijk door koper en aannemer getekende
opdracht vereist, met de daarbij opgegeven 
prijs waarvoor een en ander dient te worden 
uitgevoerd. Het casco opleveren van een won-
ing is uitgesloten in verband met het vervallen 
van garanties.

PAGINA 11

TECHNISCHE 

OMSCHRIJVING


background image

Betalingen

In de aannemingsovereenkomst zijn de betal-
ingstermijnen vastgelegd. Deze zijn overeen-
komstig de bepalingen van Bouwgarant.

Hoogteligging van de woningen

Het peil waaruit alle hoogten worden geme-
ten, komt overeen met de bovenkant van de 
vloer van de begane grond laag; dit peil ligt 
ongeveer 30 cm boven de kruin van
de weg. De exacte maat wordt bepaald in 
overleg met de dienst bouw- en woning-
toezicht van de gemeente Almere.

Aan de hand van resultaten van de uitgevoerde
sonderingen en het uitgevoerde terreinonder-
zoek is een fundering op betonpalen toege-
past. Een en ander conform het advies van de 
constructeur en/of in overleg met bouwen
woningtoezicht.

Terreininventaris

De terreininrichting dient door de opdracht-
gever zelf te worden geregeld, optioneel is het 
mogelijk de gewenste werkzaamheden door 
de aannemer te laten uitvoeren.

Vloeren

De vloeren zijn als volgt samengesteld:
• De begane grondvloer is een geïsoleerde 
betonvloer;
• De verdiepingsvloeren en dakvloeren worden 

uitgevoerd in een systeem betonvloer met een 
geluidsisolatie welke voldoet aan het Bouw-
besluit.

Gevels

Materiaalomschrijving van de gevels:
• De dragende muren worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen o.g.;
• De buitenwanden hebben een isolatiewaarde 
conform de EPC (energieprestatie) berekening. 
De buitengevel wordt grotendeels uitgevoerd 
in baksteen, kleur als weergegeven op de im-
pressie, met een geluidsisolatie welke voldoet 
aan het Bouwbesluit.
• Onder de buitenkozijnen op de be-
ganegrond, welke tot peil lopen, worden 
geïsoleerde kantplanken aangebracht;
• Onder de buitenkozijnen op de verdiepingen 
worden metalen waterslagen op een nader te 
bepalen kleur aangebracht.

Telecommunicatie

Een loze leiding voor tv en telefoon wordt
aangebracht vanaf de meterkast naar de 
woonkamer en hoofdslaap kamer. Het aanslu-
iten en bedraden van de tv en telefoon dient 
door de koper bij de desbetreffende nutsbedri-
jven te worden aangevraagd.

Vloer, wand plafondafwerking

Met uitzondering van de betegelde ruimten en 
de meterkasten worden de vloeren in de won-
ingen voorzien van een cementdekvloer. De

betonplafonds worden met uitzondering van
meterkasten voorzien van spuitwerk. De wan-
den worden behangklaar opgeleverd.

Beglazing

In de buitenkozijnen van de woningen wordt
hoogrendementsglas HR++ volgens 
voorschriften toegepast. Daar waar volgens de 
NEN 3569 noodzakelijk is, zal veiligheidsglas 
worden toegepast.

Afwerkstaat woningen

Woonkamer
Vloer: cementdekvloer.
Wanden: gereed voor behang incl. vloerplint-
en.
Plafond: spuitwerk.
Diversen: 2 x lichtpunten, 3 x dubbele
wandcontactdozen, 1 loze telefoonleiding, 
1 loze tv leiding en 1 thermostaat, 1 x rook-
melder, 1 x aansluitpunt terras- en/of buiten- 
verlichting + schakelaar.

Keuken

Vloer: cementdekvloer.
Wanden: gereed voor tegelwerk of iets dergeli-
jks.
Plafond: spuitwerk
Diversen: 1 x lichtpunt, 2 dubbele wandcon-
tactdozen, 3 x enkele wandcontactdozen, 1 x 
afgedopte leiding water, 1 x mv schakelaar.

Badkamer

PAGINA 12


background image

Vloer: vloertegels.;Wanden: wandtegels tot 
circa 1500 mm, douche hoek tot aan plafond.
Diversen: 2 lichtpunten, 1 enkele wandcon-
tactdoos nabij wastafel, 1 douche glijstang, 
mengkraan.

Binnenberging

Vloer: cementdekvloer.
Wanden: gereed voor behang incl. vloerplint-
en.
Plafond: spuitwerk.
Diversen: 1 x lichtpunten + schakelaar, 2 dub-
bele wandcontactdozen . Wasmachineaanslu-
iting (elektra aansluitpunt + afvoer).

Slaapkamer(s)

Vloer: cementdekvloer .
Wanden: gereed voor behang incl. vloerplint-
en.
Plafond: spuitwerk.
Diversen: 1 lichtpunt, 2 dubbele wandcontact-
dozen.
Principe kleurenschema
Metselwerkbaksteen: als impressie.
Voegwerk verdiepte voeg: passend bij de gev-
elsteen.
Kozijnen ramen en deuren: als impressie.
Isolatieglas: blank.
Vloertegels gebakken: tegel conform keuze 
monsters.
Wandtegels gebakken: tegelconform keuze 
monsters

Daken

Materiaalomschrijving van het dak van het 
complex:
• Isolatie conform EPC (energieprestatie) bere-
kening;
• Bitumineuze of kunststof dakbedekking, 10 
jaar garantie;
• De dakranden worden afgewerkt met een 
aluminium daktrim.

Wanden en muren

Materiaalomschrijving van de binnenwanden:
• Woningscheidende wanden: kalkzandsteen 
o.g.;
• Dragende binnenwanden: kalkzandsteen 
o.g.;
• Lichte scheidingswanden: gasbeton o.g.;
• Leidingkokers: gasbeton.

Ventilatievoorziening

Het appartement wordt conform het Bouw-
besluit geventileerd.

Buitenkozijnen, ramen en deuren van de
appartementen

De buitenkozijnen worden uitgevoerd als 
kunststofkozijnen in een kleur als op de im-
pressie weergegeven, voorzien van degelijk 
hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Poli-
tiekeurmerk.

Binnenkozijnen en deuren

PAGINA 13

De binnenkozijnen worden uitgevoerd in stalen 
montagekozijnen met bovenlichten voorzien van 
fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren in de stan-
daardkleur

Hang- en sluitwerk

De deurkrukken van de appartementen zijn voor-
zien van rozetten/schilden. Het hang- en sluitwerk 
van de buitenkozijnen voldoen aan “inbraakwer-
endheidsklasse 2”conform Bouwbesluit.

Vensterbanken

Ter plaatse van de gemetselde borstweringen 
worden vensterbanken van kunststeencomposiet 
conform monster aangebracht.

Kunststeen

Ter plaatse van het deurkozijn in de badkamer en 
toilet worden kunststenen dorpels aangebracht.

Keuken

Er wordt standaard geen keuken geleverd. Op-
tioneel is het natuurlijk mogelijk de keuken naar 
uw specifieke wens te leveren en te plaatsen. Wel 
worden er basis afgedopte leidingen aangebracht 
ten behoeve van water, electra en dergelijke. Een 
keuken gekocht via de aannemer zal voor oplever-
ing worden geplaatst. Een keuken elders gekocht
kan niet tijdens de bouw worden geplaatst en 
dient derhalve na de oplevering door de koper te 
worden aangebracht. Indien u besluit om een keu-
ken te kopen, dient u met het volgende rekening 
te houden: 


background image

keukenmeubels, aanrechtblad, keukenkraan,
inbouwapparatuur, tegel- of wandafwerking, 
montage en aansluitingskosten, kosten van 
wijzigingen, in- en aanvullingen op de basisin-
stallatie.

Meterkast

In elke woning wordt ten behoeve van het 
privégebruik van energie een meterkast aange-
bracht die voldoet aan de eisen van NUON en 
overige nutsbedrijven.

Sanitair

Het sanitair is keramisch van het merk Sphinx 
of gelijkwaardig en in de kleur wit.

Badkamer

• De betegelde douchehoek is voorzien van 
een verchroomde douchemengkraan met 
handdouche, chroomkleurige doucheslangen 
glijstang;
• Geleverd worden een wastafel voorzien van 
een verchroomde kraan. Tevens wordt er een 
afvoer met plugbekersifon aangebracht.
• Boven de wastafel wordt een planchet met 
een spiegel aangebracht;
• Het toilet wordt uitgevoerd met een vrijhan-
gend reservoir met zitting en deksel in de kleur 
wit. In de berging wordt een wasautomaata-
ansluiting aangebracht met bijbehorende 
afvoer.

Installaties

Verwarmingsinstallatie

De aanleg- en aansluitkosten van de installatie 
zijn in de koopsom inbegrepen.

U krijgt een warmtepomp in uw woning.
De installatie wordt zodanig berekend dat
rekeninghoudend met de buitentemperatuur 
en windsnelheid welke ter plaatse normatief is 
en bij gelijktijdige verwarming van alle ver-
trekken de volgende temperaturen gehaald 
kunnen worden:
Woonkamer / keuken 21 °C
Slaapkamer 21 °C
Badkamer 22 °C
Gang 15 °C
De algemene ruimten en bergingen worden 
niet verwarmd.

Water

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele 
kosten van ingebruikstelling met betrekking 
tot water zijn in de koopsom inbegrepen. De 
koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de 
watermeter, geplaatst in de meterkast, naar de 
volgende tappunten:
• Toilet;
• Keuken, afgedopt;
• Douchemengkraan in de badkamer;
• Wastafel in de badkamer;
• Wasmachine-aansluiting;
De warmwaterleiding wordt aangelegd naar de
volgende tappunten:
• Keuken, afgedopt;

PAGINA 14

Bent u ook al enthousiast voor 
een prachtige nieuwbouw
Bungalow?

• Douchemengkraan in de badkamer;
• Wastafel in de badkamer;

Elektra

De aanleg- en aansluitkosten en de eventu-
ele kosten van ingebruikstelling met betrekking 
tot elektra zijn in de koopsom inbegrepen. De 
elektrische installatie wordt aangelegd volgens 
voorschrift met als leidraad NEN 1010.
De algemene wandcontactdozen in de woning 
worden geplaatst op circa 30 cm hoogte. De 
schakelaars worden


background image

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van beschikbare 
technische gegevens en tekeningen. Ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit 
eisen en voorschriften van de overheid (Bouwbesluit) en/of nutsbedrijven is er een voor-
behoud gemaakt. De aannemer kan, in overleg met de architect, wijzigingen aanbren-
gen in materialen, constructies en/of in de situatie van de woningen wanneer noodzake-
lijk voor verkrijgen van de benodigde bouw/omgevingsvergunningen, of de voortgang 
en/of de kwaliteit van het werk kan bevorderen. N.b. Indien merken en/of types vermeld 
worden, dient daarachter gelezen te worden “of gelijkwaardig”. Indien de afgebouwde 
woning gekocht wordt en er een verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving 
en de werkelijkheid, dan heeft de uitvoering van de woning zoals die op dat moment 
tot stand is gekomen, overwicht. Maatafwijkingen en wijzigingen, o.a. ten gevolge van 
planuitwerking, uitvoering, voorschriften, overheidsbepalingen en dergelijke, voorbe-
houden. De in het verkoopmateriaal opgenomen foto’s, impressies en sfeerbeelden zijn 
bedoeld om enig ruimtelijk inzicht en een beeld te geven van en in de woning. Aan deze 
brochure inclusief deze beeldmaterialen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle op 
de tekening ingeschreven maten , oppervlakten (m2) en inhouden (m3) gelden als circa 
maten.

Contact

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Maak gerust contact met Semeijn Make-
laardij. Mail naar info@semeijnmakelaardij.nl of bel 06-53917115 voor meer informatie. 

INITIATIEFNEMER

Flamingo VOF

ARCHITECT

Team 2 
Studio voor de bouwkunst 
De Kampen 22
8325 DE, Vollenhove

VERKOOPBEGELEIDING

Semeijn Makelaardij
De Binderij 4
1321 EH Almere
info@semeijnmakelaardij.nl


Dit project is nog niet publiek